O Živé a Mrtvé vodě

Bylo, nebylo..

Král Jiříka zase pochválil, že dobře svou věc udělal; a potom ráno mu třetí práci uložil: „Chceš-li, abych svou Zlatovlásku tvému králi dal za manželku, musíš jí přinést mrtvou a živou vodu; budeť jí potřeba.“ Jiřík nevěda, kam se pro tu vodu obrátit, šel nazdařbůh kudy tudy, kam ho nohy nesly, až přišel do černého lesa. „Och, kdyby tu byli moji krkavci, snad by mi pomohli!“ Tu se mu nad hlavou cosi šustlo, a kde se vzali, tu se vzali, dva krkavci: „Však tu jsme, abychom ti pomohli. Co chceš?“ „Mám přinést mrtvou a živou vodu, a nevím, kde ji hledat.“ „O té my dobře víme. Maličko jen počkej, my ti ji přinesem.“ A za malou chvíli přinesli Jiříkovi každý jednu tykvici plnou vody; v jedné tykvici byla živá voda, v druhé mrtvá. Jiřík byl rád, že se mu tak dobře poštěstilo, a pospíchal k zámku...

Co nám říká Wikipedie, internetová encyklopedie

Živá voda je v pohádkách a pro léčitele vodou oživující, dávající život. Po zhojení ran mrtvou vodou, se používá vody živé k oživení. Ta se nejčastěji připravuje z povrchové nebo pitné.
Mrtvá voda se v pohádkách a lidovém léčitelství vyskytuje jako léčivá voda na různé rány. Například sťatému je potírána rána na krku mezi tělem a hlavou a v tom okamžiku hlava přirůstá zpět k tělu. Rozhodně by neměl užívat mrtvou vodu zdravý člověk. Mrtvá voda se v pohádkách aplikovala vždy před aplikováním vody živé.

Pojmů mrtvá a živá voda se rovněž užívá v alternativní medicíně jako označení pro produkty elektrolýzy vody.

Potom dal král na cestu své dceři, jak sluší a patří, výbavu a Jiřík odvezl ji svému pánu za nevěstu. Starému králi se oči jiskřily a poskakoval radostí, když Zlatovlásku viděl, a hned poručil, aby se přípravy dělaly k svatbě. „Chtěl jsem tě sice dát oběsit pro tvou neposlušnost, aby tě krkavci snědli,“ povídá Jiříkovi, „ale žes mi tak dobře posloužil, dám ti jen sekyrou hlavu srazit a pak tě dám počestně pochovat.“ Když Jiříka odpravili, prosila Zlatovláska starého krále, aby jí toho mrtvého služebníka daroval, a král nemohl to své zlatovlasé nevěstě nijak odepřít. Potom ona srovnala hlavu Jiříkovi k tělu, pokropila ho mrtvou vodou, a tělo srostlo s hlavou, takže po ráně ani památky nezůstalo; pak ho pokropila živou vodou, a Jiřík zase vstal, jako by se byl znovu narodil, čerstvý jako jelen a mladost jen se mu z tváří svítila..

Živá a mrtvá voda na internetu

Živou vodou je na mnoha stránkách nazývána voda vyčištěná různými filtry, nejčastěji např. reverzní osmózou (protože ta je asi nejdůkladnější). Nebo třeba Pí voda. To je však velký omyl!
Živá voda musí být samozřejmě dokonale vyčištěná od škodlivin, těžkých kovů, bakterií, virů, hormonů, atd. (např. RO), ale mj. ještě ionizovaná, zásaditá a tím pádem i bohatá na kyslík!
Mrtvá voda pochopitelně vyčištěná stejně, ale naopak kyselá a s menším obsahem kyslíku!
Pak mají skutečně vlastnosti, které nám přeneseně podávají pohádky.

„Och, jak jsem to tvrdě spal!“ povídá Jiřík a mnul si oči. „Ba věru, tvrdě jsi spal,“ řekla Zlatovláska, „a kdyby mne nebývalo, na věky věků by ses byl neprobudil!“ Když starý král viděl, že Jiřík zas ožil, a že je mladší a krásnější než prve, rád by byl taky tak ještě zas omládl. Hned poručil, aby ho taky sťali a pak tou vodou pokropili. Sťali ho a kropili živou vodou pořád, až ji všechnu vykropili, ale hlava nijak mu nechtěla k tělu přirůst; potom teprv začali mrtvou vodou kropit, a v okamžení přirostla; ale král byl zase mrtev, protože už neměli živou vodu, aby ho vzkřísili..

Živá a mrtvá voda neboli zásaditá a kyselá voda se vyrábí ionizací.

Pokud je voda zásaditá, je v ní jeden atom kyslíku a jeden vodíku (OH-). Kyslík na straně zásady váže jen jeden vodík a má jeden volný náboj. Díky tomu je vhodný, aby se na něj vázaly volné radikály (s neúplným nábojem) v těle, a zpomalila se jejich reakční schopnost. Dochází tak k jejich neutralizaci.

Molekuly kyselé vody mají jeden atom kyslíku a tři atomy vodíku (H3O+). Ionizovaná kyselá voda není vhodná ke konzumaci, protože v průběhu ionizace vody se negativně nabité částice usazují na pozitivní elektrodě (kyselá strana); chlór, dusitany, dusičnany, ionty dusíku atd. Tyto negativní ionty jsou pro vnitřní užití škodlivé. Slouží naopak jako dezinfekce.

Avšak pojďme si nejdříve říci důkladněji